fb in g+

Od 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Zákon podstatným způsobem rozšiřuje stávající právní úpravu tzv. evidence skutečných majitelů. Pro subjekty, které jím stanovené povinnosti nesplní, pak stanovuje značné sankce. Zejména obchodní společnosti by si proto měly důkladně zkontrolovat, zda všechny nově uložené povinnosti skutečně splňují, a případně sjednat včas nápravu.

Víte, že Evropská unie nabízí v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund granty pro malé a střední podniky zaměřené na ochranu duševního vlastnictví? Pokud jste dosud váhali, zda investovat do registrace ochranné známky, nyní se nabízí ideální příležitost, jak svou značku ochránit a nadto minimalizovat výdaje na takovou registraci.

V otázce přechodu dluhů při převodu jednotky (nejčastěji bytu) došlo s účinností nového občanského zákoníku k významným změnám. Na tyto legislativní změny pak v nedávné době navázala též judikatura Nejvyššího soudu (srov. zejména rozsudek NS ČR sp.zn. 26 Cdo 774/2019 ze dne 28. 7. 2020) a významným způsobem je pak dopřesnila i novela občanského zákoníku zákonem č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020. Jaká je tedy aktuální právní úprava této problematiky a kdo odpovídá za dluhy při převodu jednotky?

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novelizaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Touto novelou byly do § 6 doplněny nové zásady, týkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Co přesně se tímto přístupem rozumí a co novela znamená v praxi pro zadavatele?

Dle tiskové zprávy MPO ze dne 3. 6. 2020 obdržela ČR notifikaci od Evropské komise na tento program. Dle vyjádření ministra by příjem žádostí měl být spuštěn v polovině června. Samotné žádosti by měly být propláceny po ukončení 2. čtvrtletí, tedy v průběhu měsíce července. Vnásledujících dnech by měly být podrobné informace zveřejněny ze strany MPO. Přinášíme Vám tedy alespoň několik užitečných obecných informací.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt