fb in g+

 Většina podnikatelů v dnešní době disponuje celou řadou know-how počínaje obchodním označením, mottem či logem společnosti a konče unikátním designem výrobku či jeho obalu nebo označením služby. Všechny tyto prvky lze ochránit před zneužitím za pomoci registrace vlastní ochranné známky, a to jak v rámci České republiky tak celosvětově. 

Co je ochranná známka a jak funguje

Kromě evropských a mezinárodních právních předpisů je ochranná známka definována zejména zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochranných známkách“). Dle tohoto zákona může být ochrannou známkou „jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“ Z této definice je patrné, že uvažujeme-li o registraci ochranné známky, je třeba vždy v konkrétním případě posoudit schopnost předmětného označení odlišit dané výrobky či služby od jiných, konkurenčních. Tuto odlišitelnost musíme ovšem vždy nahlížet především z pohledu koncového uživatele, tedy zákazníka. Současně je třeba posoudit, zda je označení natolik unikátní, aby si jej zákazník spojil s daným výrobkem či službou, tedy zda není příliš obecné. Pakliže dané označení obě tyto primární podmínky splňuje, lze uvažovat o jeho ochraně v rámci registrace ochranné známky.

Ochranná známka může mít několik podob, a to zejména:

  • slovní (tj. pouze text)
  • obrazovou (tj. pouze obrázek – například logo bez textu)
  • obrazovou se slovními prvky (tj. například logo s textem)
  • a další.

Příklady jednotlivých typů ochranných známek jsou k dispozici na stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Ochrannou známku lze registrovat na několika úrovních:

  • v rámci české republiky u Úřadu průmyslového vlastnictví
  • v rámci Evropské unie u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (zkráceně EUIPO)
  • celosvětově u Světové organizace duševního vlastnictví (zkráceně WIPO).

Jak ochrannou známku získat

Ochrannou známku lze získat na základě podání přihlášky k registraci. Nejdříve je třeba uvážit, pro jaké kategorie zboží či služeb bude ochranná známka registrována. Např. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví přijal tzv. Niceské třídění, které rozděluje výrobky či služby do 45 kategorií (resp. tříd) a v základním poplatku za přihlášku je zahrnuta jedna třída. Další třídy lze zahrnout za příplatek. Vhodné je též provést rešerši, zda již není jiný subjekt držitelem stejné nebo zaměnitelné ochranné známku. Samotnou přihlášku ochranné známky k zápisu do příslušeného rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Úřad následně provádí průzkum, jehož cílem je zjistit, zda přihláška splňuje formální náležitosti stanovené právními předpisy, a následně, zda je ochranná známka způsobilá k zápisu (tedy zejména zda není shodná s jinou ochrannou známkou, zda se nejedná o klamavé označení apod.). Úřad současně automaticky upozorní všechny vlastníky dříve registrovaných ochranných známek, které by mohly být ve střetu, na podanou přihlášku. Tyto subjekty mají následně právo podat námitky proti přihlášce ochranné známky. Nejsou-li v zákonné lhůtě podány žádné námitky, je ochranná známka zapsána do rejstříku a vlastník získává výlučné právo na její užívání, a to na 10 let od data podání přihlášky (s možností dalšího prodloužení).

Právo přednosti

V kontextu ochranných známek je současně třeba upozornit na zákonem upravené tzv. právo přednosti. V praxi se jedná o právo toho, kdo užíval dané označení již předtím, než si jej jiný subjekt registroval jako ochrannou známku, užívat toto označení i nadále. Je ovšem třeba podotknout, že v takovém případě dochází k přezkumu tohoto tzv. práva přednosti, kdy prvotní uživatel musí mj. prokázat, že dané označení skutečně užíval (např. pomocí katalogů, faktur apod.) a že označení si jeho klienti spojují s konkrétním výrobkem či službou.

Závěr

Registrace ochranné známky je vhodným nástrojem na zajištění obchodního know-how. Její užití lze zcela jistě doporučit, neboť dává jejímu vlastníkovi v případě zneužití nejen právo domáhat se uvedení do původního stavu, ale též náhrady vzniklé škody (vč. ušlého zisku).

Pro podrobnější informace ohledně registrace ochranné známky či vymáhání práv s ochrannou známkou spojených se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt