fb in g+

V jakých případech přepravce nese odpovědnost

V případě, kdy během letecké přepravy dojde k poškození, zničení či ztrátě Vašeho zavazadla, odpovídá letecký dopravce za škodu, která Vám na Vašem zavazadle vznikne. Odpovědnost dopravce je stanovena Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. května 1999 (dále jen „Montrealská úmluva“).

Pro dopravu provozovanou leteckými dopravci EU, leteckými dopravci ze zemí mimo EU, pokud provozují dopravu do EU, z ní a uvnitř ní, je odpovědnost stanovená také nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č.  2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002 (dále jen „nařízení EU“), které provádí Montrealskou úmluvu a stanoví určitá doplňující ustanovení. Dále toto nařízení EU rozšiřuje používání těchto ustanovení i na leteckou dopravu uvnitř jednotlivého členského státu. Čl. 3 odst. 1 nařízení EU stanoví, že: „Odpovědnost leteckého dopravce Společenství, pokud jde o cestující a jejich zavazadla se řídí ustanoveními Montrealské úmluvy pro danou odpovědnost.“ Čl. 17 odst. 2 Montrealské úmluvy pak stanoví, že dopravce odpovídá za vzniklou škodu v případě, kdy k poškození, zničení nebo ztrátě došlo na palubě letadla anebo kdykoli v době, kdy je zavazadlo pod kontrolou dopravce.

Limit odpovědnosti

V případě vzniku škody však dopravce neodpovídá neomezeně. Je potřeba ještě rozlišovat, zda se jedná o zapsané zavazadlo, tedy to, které je odbavené a necestuje s Vámi na palubě letadla, anebo nezapsané, tzn. kabinové zavazadlo. U zapsaného zavazadla odpovídá dopravce i bez zavinění, s výjimkou případů, kdy škoda byla způsobena vlastní vadou, kvalitou nebo nedokonalosti zavazadla, v tomto případě dopravce nenese odpovědnost vůbec nebo jen omezeně. V tomto případě je dobré, si před každou cestou zavazadlo vyfotit, abyste měli důkaz o tom, že Vaše zavazadlo bylo před cestou v pořádku. U nezapsaného zavazadla odpovídá dopravce pouze za škody, které vznikly přímo jeho vinou nebo vinou jeho zaměstnanců.

I v případě, že Vaše zapsané zavazadlo bylo v pořádku a následně dojde k jeho poškození, zničení či dokonce ztrátě, neodpovídá dopravce neomezeně. Nařízení EU ve své příloze stanoví, že dopravce za vzniklou škodu odpovídá pouze do výše 1.131,- ZPČ (ZPČ – zvláštní práva čerpání), což odpovídá přibližně 36.713,- Kč. Tento limit se vztahuje na zapsaná i nezapsaná zavazadla dohromady. Tedy tato částka přísluší na jednoho cestujícího a je jedno, kolik zavazadel Vám dopravce poškodí, zničí či ztratí. Dle čl. 25 Montrealské úmluvy může dopravce tento limit pouze navýšit, nebo nestanovit žádný limit, snížit jej nemůže. Tento limit můžete zvýšit také Vy jako cestující, a to za příslušný poplatek, který stanoví dopravce a který zaplatíte při předávání zavazadla dopravci.

Výši škody, která Vám poškozením, zničením nebo ztrátou zavazadla vznikne, pak budete prokazovat předložením účtenek na věci, které se ve Vašem zavazadle nacházely.

Způsob a lhůty reklamací

V případě poškození zavazadla musíte dle čl. 31 odst. 2 Montrealské úmluvy uvědomit dopravce o poškození neprodleně, jakmile zjistíte, že je zavazadlo poškozeno, nebo nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí zapsaného zavazadla. V praxi to bude vypadat tak, že pokud ihned po příletu zjistíte, že Vaše zavazadlo je poškozeno, oznámíte to ihned na příslušném místě (jedná se o místo, kde přijímají reklamaci zavazadel), kde taky sepíšete protokol o poškození (tzv. PIR protokol - Property Irregularity Report). V případě, že zjistíte, že zavazadlo je poškozeno až doma, máte lhůtu 7 dní ode dne převzetí zavazadla, abyste poškození dopravci nahlásili.

Stejně budete postupovat v případě ztráty zavazadla. Zde však platí, že dopravce má 21 dní ode dne, kdy mělo zavazadlo dojít na to, aby ztracené zavazadlo nalezl. Pokud to nestihne v této lhůtě, považuje se zavazadlo za ztracené, a Vy máte vůči dopravci veškerá práva, která vyplývají z přepravní smlouvy.

V případě, že by dopravce na Váš uplatněný nárok nereagoval, nebo by Vám škodu odmítl uhradit, můžete dle čl. 33 odst. 1 Montrealské úmluvy podat žalobu na náhradu škody, a to ve lhůtě 2 let od příletu letadla. Soud, který bude případný spor projednávat, vybíráte vy, jako žalobce a můžete vybrat soud, který se nachází na území jedné ze smluvních stran. Můžete tedy zvolit soud, v jehož obvodu máte bydliště Vy, nebo v jehož obvodu má dopravce bydliště, nebo v jehož obvodu má dopravce sídlo jeho podnikání nebo v jehož obvodu je místo jeho podnikání, nebo také, v jehož obvodu byla přepravní smlouva sjednána. Podmínkou žaloby je však skutečnost, že jste poškozené, zničené či ztracené zavazadlo reklamovali u dopravce ve výše uvedených lhůtách.

Mgr. Zuzana Lukáčová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt