fb in g+

 Oddlužení

Oddlužení zůstává i nadále upraveno v hlavě páté insolvenčního zákona. Dle ust. § 389 odst. 1 tak může dlužník insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o

a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo

b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

Změna ovšem nastává v ust. § 389 odst. 2, a to jak pro dlužníky, tak především pro věřitele. V případě, že má dlužník dluhy z podnikání, lze řešit jeho úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením za podmínek zde uvedených. Pro věřitele pak novela přináší ve vztahu k tomuto postupu domněnku, dle které platí, že věřitel s tímto řešením úpadku souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní. Věřitelé tak musí být při přihlašování svých pohledávek podstatně obezřetnější. Pokud s řešením úpadku oddlužením věřitel nesouhlasí, musí tento nesouhlas nejen uvést, ale rovněž odůvodnit, a to již při přihlášení pohledávky.

Podání návrhu na povolení oddlužení

Jednou z hlavních změn týkajících se oddlužení je ovšem zcela nové ust. § 390a. Ten stanoví, že návrh na povolení oddlužení musí být sepsán a za dlužníka podán výhradně

  1. advokátem nebo
  2. notářem nebo
  3. soudním exekutorem nebo
  4. insolvenčním správcem nebo
  5. akreditovanou osobou (tj. s akreditací Ministerstva spravedlnosti).

Dlužník tak počínaje 1. 7. 2017 nemůže sepsat a podat návrh na povolení oddlužení sám, ale pouze prostřednictvím těchto osob. Nebude-li tato podmínka splněna, soud návrh odmítne.

Jedinou výjimkou z tohoto nově zavedeného pravidla je případ, kdy je dlužníkem osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce (obdobně pak v případě, že taková osoba jedná za dlužníka, kterým je právnická osoba). Takový dlužník má i nadále možnost sepsat a podat návrh sám, bez zástupce.

Novela také zavádí limit odměny, kterou mohou výše uvedené osoby uvedené pod písm. a) – d) požadovat za sepsání a podání návrhu, a to na částku 4.000,- Kč (a 6.000,- Kč v případě společného oddlužení manželů).

Konkurs místo oddlužení

Změny nastaly rovněž v případě, že insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí či jej zamítne. Dle novelizovaného a již účinného znění zákona insolvenční soud může v těchto případech současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, a to pouze tehdy, jestliže

a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo

c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Závěr

Jak je z textu patrné, novela přináší do insolvenčního práva celou řadu výrazných změn mimo jiné včetně povinného zastoupení dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení. Jejich přijetí zákonodárce odůvodňuje zejména potřebou ochrany dlužníků před oddlužovacími společnostmi, které spíše než o pomoc dlužníkovi v minulosti usilovaly o vlastní profit. V tomto směru lze novou právní úpravu hodnotit pozitivně, je ovšem otázkou, zda bude pro tyto společnosti skutečně překážkou v dalším poskytování služeb. Další změny zavádí novela též v otázkách šikanózních insolvenčních návrhů, podávání přihlášek, jednání a hlasování schůze věřitelů atd. O nich Vás budeme informovat v samostatném článku.

Závěrem nelze než doporučit osobám, které se nacházejí v tíživé finanční situaci, aby řešení neodkládaly a – s ohledem na výše uvedené – co nejdříve vyhledaly odbornou právní pomoc.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt