fb in g+

Darování

Dle ust. § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. V případech stanovených zákonem (konkrétně v ust. § 2068 a násl. OZ) může dárce svůj dar odvolat. Existují dva případy odvolání daru, a to pro nouzi a pro nevděk.

1) Odvolání daru pro nouzi

Pro nouzi jde odvolat dar v případě, kdy dárce upadne do takové nouze, kdy nemá ani na vlastní výživu, popřípadě na nutnou výživu osob, kterým je ze zákona povinen poskytovat výživu (tj. manžel/ka, potomci, předci,…). Do této nouze se však dárce nesmí dostat úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, jinak by nárok na odvolání daru pro nouzi neměl. To znamená, že pokud by dárce rozdal svůj majetek nebo se vlastní vinou dostal např. do finančních problémů, nárok na vrácení daru v takovém nemá.

Nutnou výživou se v tomto případě rozumí zajištění základních potravin nezbytných k přežití, zajištění základního ošacení, základního bydlení, zajištění léků a všeho, co dárce potřebuje k přežití. Tuto výživu má však povinnost zajistit dárci primárně ten, kdo je k tomu povinen ze zákona. Vyživovací povinnost ze zákona mají mezi sebou předci a potomci a také manželé. V případě, kdy není nikdo takový, kdo by byl povinný ze zákona, tak přichází v úvahu právě odvolání daru.

Co může tedy dárce v takovém případě požadovat?

Dárce může požadovat, aby mu obdarovaný vydal dar zpět, nebo aby mu zaplatil cenu obvyklou (výše ceny obvyklé se vyčísluje ke dni darování), to vše však maximálně v rozsahu, v jakém se mu nedostává prostředků k zajištění nutné výživy. Povinnosti vrátit dar nebo zaplatit cenu obvyklou se obdarovaný zprostí v případě, kdy dárci sám poskytne nutnou výživu (např. dárci poskytne ubytování, stravu atd.). Dárce muže po obdarovaném požadovat nutnou výživu pouze do výše, která odpovídá hodnotě daru v době darování. Obdarovaný může dále odmítnout vrátit dar, ovšem pouze v případě, pokud by se sám nacházel v nouzi.

Odvolat dar může také třetí  osoba, a to tehdy, jedná-li se o osobu, které je dárce povinen ze zákona poskytovat výživu, a současně dárce sám dar neodvolá. Jiná osoba odvolat dar nemůže.

2) Odvolání daru pro nevděk

Druhým případem, kdy může dárce dar odvolat, je případ, kdy obdarovaný úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil dárci, a došlo tak ke zjevnému porušení dobrých mravů. Naplnění podmínek pro odvolání darů pro nevděk bude pak posuzováno individuálně v každém konkrétním případě. Příkladem může být situace, kdy obdarovaný napadne nebo kupříkladu okrade dárce a dárce mu toto jednání nepromine. V takovém případě může dárce dar odvolat, protože obdarovaný mu nejenom úmyslně ublížil, ale zároveň tímto ublížením došlo ke zjevnému porušení dobrých mravů. Opačným příkladem by byla například situace, kdy se dárce - rodič - s obdarovaným - potomkem - pohádá a každý z nich má na danou věc odlišný názor. Z pohledu dárce je to zrada, protože má za to, že jeho potomek musí mít stejný názor. Dárce celou považuje jednání obdarovanéh za nevděk a rozhodne se dar odvolat. V tomto případě sice dárce může pociťovat určitou újmu, ovšem pouze tím, že obdarovaný má na danou věc jiný názor, nedochází ke zjevnému porušování dobrých mravů, a dárce proto v takovém případě není oprávěn dar odvolat.

Dalším případem nevděku je dle OZ zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. Zde si můžeme představit například situaci, kdy dárce daruje obdarovanému dar z důvodu zajištění majetkových potřeb potomků (tzn. osob obdarovanému blízkým) a obdarovaný by pak potomky vystěhoval z domu a bydlel by v nem sám.

Komentář k občanskému zákoníku (Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník IV. Závazkové právo. Zvláštní část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 22) pak stanoví další možnost odvolání daru. Jedná se o případ, kdy obdarovaný ublíží osobám dárci blízkým a tím zároveň úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží dárci. Dárce tedy újmu osoby jemu blízké pociťuje jako újmu vlastní.

V případě odvolání daru pro nevděk je dárce opět oprávněn požadovat vrácení celého daru nebo jeho obvyklé ceny v době darování. Právo odvolat dar (na rozdíl od odvolání daru pro nouzi) přechází i na dědice, a to v případě, pokud by obdarovaný zabránil dárci v odvolání daru (např. pokud by dárce obdarovaný usmrtil), nebo pokud by v tom dárci zabránila vyšší moc (například na cestě za obdarovaným, kdy se chystá odvolat dar, bude mít dárce dopravní nehodu se smrtelnými následky). V těchto případech může za dárce odvolat dar i jeho dědic.

Lhůta pro odvolání daru

Co se týče lhůty pro odvolání daru, u odvolání daru pro nouzi žádná zákonná lhůta stanovena není, tudíž právo odvolat dar trvá po celý život dárce.

V případě odvolání daru pro nevděk je lhůta 1 rok ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil. Dozví-li se o tom dárce později, tak do 1 roku, kdy se dárce o tomto jednání obdarovaného dozvěděl. Dědicové dárce mohou odvolat dar nejpozději do 1 roku od smrti dárce. Ovšem v případě, kdy obdarovaný ublíží dárci například 4 měsíce před smrtí, budou mít dědicové na odvolání daru pouze 8 měsíců .

Co když obdarovaný nemá ani dar ani jeho plnou hodnotu

V tom případě obdarovaný vrací pouze to, co mu z obohacení zbylo, to však neplatí v případě, kdy by se obdarovaný úmyslně zbavil daru, jen aby zmařil jeho vydání. V tom případě poskytuje plnou hodnotu, jakou měl dar v době darování. To platí i v případě, kdy samotný dárce odvolá dar pro nevděk - zde musí obdarovaný taky vrátit celý dar, tedy obvyklou hodnotu, kterou měl v době darování.

Mgr. Zuzana Lukáčová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt