fb in g+

 Ještě donedávna hradily pojišťovny v případě havarovaného vozidla poškozenému z povinného ručení, resp. pojištění odpovědnosti, pouze částku za provedené opravy, tedy de facto cenu dílů a práci autoservisu. V návaznosti na nedávný nález Ústavního soudu by nově ovšem odškodnění mělo kompenzovat i tzv. ztrátu hodnoty poškozeného vozidla.

Spor s pojišťovnou a dosavadní praxe

Ústavní soud se touto problematikou zabýval v rámci posouzení dlouholetého sporu vedeného mezi stavební společností Terma a.s. (dále jen „Terma“) a pojišťovnou Allianz. Společnost Terma nechala opravit vozidlo poškozené v důsledku dopravní nehody. Uváděla ovšem, že ani po provedené opravě hodnota vozidla nedosáhla obvyklé tržní ceny před jeho poškozením, což doložila i znaleckými posudky. Z nich mj. vyplynula obecně známá skutečnost, že tržní cenu vozidla významně ovlivňuje i samotný fakt, že vozidlo bylo havarováno. Tržní cena totiž nereflektuje toliko „technickou hodnotu vozidla“, která mohla být opravou obnovena na původní úroveň. Pojišťovna ovšem společnosti proplatila pouze náklady na opravy vozidla, snížené o amortizaci náhradních dílů. Proto se společnost Terma před obecnými soudy domáhala náhrady škody ve výši 101.461 Kč, která se skládala zejména z rozdílu mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě (100.200 Kč) a dále z nákladů vynaložených na pořízení znaleckého posudku.

Obecné soudy ovšem žalobu zamítly s tím, že rozdíl mezi obecnou cenou vozidla před poškozením a částkou, za kterou může být po provedené opravě případně prodáno, nepředstavuje skutečnou škodu na vozidle ve smyslu ustanovení § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Dle jejich právního názoru totiž poškozený, rozhodne-li se pro opravu, má právo výběru požadovat škodu vyčíslenou hodnotou opravy, to již však s případným odpočtem zhodnocení, pokud k němu dojde. Pokud by škoda byla vyčíslována tak, že se k ceně opravy přičte ještě rozdíl mezi původní hodnotou vozu a jeho hodnotou po opravě, přihlíželo by se údajně ke skutečnostem se škodnou událostí nesouvisejícím. Jestliže totiž cena opravy odpovídá tomu, že vozidlo bylo uvedeno do předešlého stavu z hlediska jeho funkčních kvalit, nemohou se do výše náhrady nad rámec toho promítat specifika tvorby cen na trhu ojetých vozidel.

Po opakovaných zamítnutích žaloby ovšem přinesl zlom nález Ústavního soudu z jara roku 2017.

Nález Ústavního soudu

Ústavní soud konstatoval, že výše uvedený právní názor obecných soudu nerespektuje již dříve Ústavním soudem formulované principy úplného odškodnění zásahu do práv a zejména se zcela míjí s ekonomickou realitou. Ekonomická hodnota vozidla (či obecně věci) totiž není determinována pouze jeho „technickou“ či „funkční“ hodnotou, nýbrž obecně tím, jaký užitek je svému vlastníku způsobilé přinést. Soud dále uvedl, že jsou-li nahrazeny toliko náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší již věc svému vlastníku stejný užitek a škoda způsobená protiprávním jednáním mu tak není nahrazena v plném rozsahu.

Je ovšem rovněž třeba upozornit, že Ústavní soud uznal argument Nejvyššího soudu v tom ohledu, že i škůdce má být chráněn proti excesivním nákladům, které by v důsledku jednání poškozeného, bez souvislosti se škodnou událostí, a tudíž mimo kontrolu škůdce mohly vzniknout. Případné excesy v jednání poškozeného (např. příliš drahá či neefektivní oprava) tak mohou být v řízeních o náhradu škody korigovány.

Závěr

V návaznosti na výše uvedený nález Ústavního soudu by poškození v případě dopravní nehody měli mít právo nejen na zaplacení opravy vozidla, ale též na kompenzaci za ztrátu hodnoty havarovaného vozidla. Lze ovšem předpokládat, že tuto ztrátu hodnoty a její výši (v závislosti např. na stáří vozidla, jeho opotřebení, provedené opravě apod.) bude pojišťovně třeba relevantně prokázat, stejně tak jako účelnost vynaložených výdajů.

I zde samozřejmě platí, že je třeba každý případ posuzovat individuálně a s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. Závěrem tak lze poškozeným doporučit, aby pro posouzení případných nároků po dopravní nehodě a jejich uplatňování vůči pojišťovně využili právní pomoc.

 

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt