fb in g+

Smysl zákonného předkupního práva spoluvlastníka v souvislosti s převodem spoluvlastnického podílu na společné věci spočívá v povinnosti spoluvlastníka nabídnout jeho spoluvlastnický podíl k prodeji ostatním spoluvlastníkům společné věci. Až v případě, že tito spoluvlastníci své předkupní právo neuplatní, může prodat svůj spoluvlastnický podíl třetí osobě. Není tedy možné, aby svůj spoluvlastnický podíl spoluvlastník převedl na třetí osobu, aniž by ho předtím nabídl ke koupi ostatním spoluvlastníkům.

Předkupní právo spoluvlastníka dříve a dnes

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu na společné věci bylo součástí českého právního řádu v podstatě po celou dobu účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Výjimku z tohoto pravidla představoval pouze převod spoluvlastnického podílu na osobu blízkou, kdy se předkupní právo ostatních spoluvlastníků společné věci neuplatnilo, a spoluvlastník tak mohl svůj spoluvlastnický podíl na společné věci převést na osobu blízkou bez jakéhokoliv omezení.

S příchodem nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, však bylo zákonné předkupní právo spoluvlastníků až na určité výjimky v zásadě zrušeno. Dle aktuální právní úpravy je tak zákonné předkupní právo spoluvlastníků významně omezeno, když spoluvlastnický podíl na společné věci lze v současné době převádět až na stanovené výjimky bez ohledu na ostatní spoluvlastníky. Dle ustanovení § 1123 občanského zákoníku tak může spoluvlastník se svým podílem nakládat podle své vůle, přičemž takové nakládání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků.

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků společné věci se v současné době vztahuje pouze na případy, kdy spoluvlastníci nemohou z vlastní vůle svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, tj. v případech, kdy spoluvlastnictví bylo založeno jinak než smlouvou mezi spoluvlastníky. Jedná se především o založení spoluvlastnictví pořízením pro případ smrti, rozhodnutím soudu atd. V případě převodu spoluvlastnického podílu ke společné věci pak mají spoluvlastníci po dobu šesti měsíců ode dne vzniku jejich spoluvlastnictví předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu. I z tohoto předkupního práva spoluvlastníků společné věci ovšem existuje výjimka, a to pro převody spoluvlastnického podílu jinému spoluvlastníkovi, svému manželovi, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé, tj. potomkům či předkům. Toto předkupní právo mají spoluvlastníci nejen v případě úplatného převodu spoluvlastnického podílu, ale i v případě převodu bezúplatného, tj. například formou darování, přičemž tehdy mohou spoluvlastníci vykoupit podíl za obvyklou cenu.

Další výjimku z výše uvedeného pravidla, že spoluvlastníkům předkupní právo ke společné věci nepřísluší, představují případy bezesmluvního vzniku spoluvlastnictví u tzv. zemědělského nebo rodinného závodu.

Aktuální právní úprava předkupního práva spoluvlastníků ke společné věci tak spočívá především na smluvní volnosti stran, kdy občanský zákoník ponechává na dohodě spoluvlastníků, zda si předkupní právo ke společné věci zřídí či nikoli. V současné době je tedy možné spoluvlastnický podíl na společné věci, který spoluvlastník nenabyl jedním z výše uvedených způsobů, jež představují výjimku ze zákonného předkupního práva, převést na třetí osobu, aniž by byl předtím nabídnut ostatním spoluvlastníkům.

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se stane účinnou novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., která opět do českého právního řádu vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků k věcem nemovitým. Dochází tak v podstatě k návratu k původní právní úpravě platné do konce roku 2013. Co se týče zákonného předkupního práva spoluvlastníků k věcem movitým, toto přijatá novela občanského zákoníku zcela ruší, když občanský zákoník bude nově upravovat pouze zákonné předkupní právo spoluvlastníků k věcem nemovitým.

Spoluvlastníkům nemovitosti tak bude opět svědčit zákonné předkupní právo ke společné nemovitosti. Spoluvlastníci nemovitosti tedy budou od 1. 1. 2018 opět nuceni nabízet svůj spoluvlastnický podíl při převodu nejprve ostatním spoluvlastníkům a až v případě, že ostatní spoluvlastníci svého předkupního práva nevyužijí, může být spoluvlastnický podíl na společné nemovitosti převeden na třetí osobu. Nebude tedy možné, aby spoluvlastník převedl svůj podíl, a to ani na jednoho ze svých spoluvlastníků, bez respektování zákonného předkupního práva ostatních spoluvlastníků.

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti se bude vztahovat jak na úplatný převod spoluvlastnického podílu, tak na převody bezúplatné.

I zde se však uplatní výjimka za zákonného předkupního práva ostatních spoluvlastníků, a to v případech převodu spoluvlastnického podílu na osobu blízkou. Kdo vše je považován za osobu blízkou lze nalézt v ust. § 22 občanského zákoníku, tj. např. manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé, atd.

Spoluvlastník nemovitosti se nově bude moci svého předkupního práva ke společné nemovitosti vzdát a to s účinky i pro své právní nástupce. Takového vzdání se předkupního práva bude poté rovněž zapsáno do veřejného seznamu v případě, že se jedná o nemovitost tam zapisovanou.

Pokud dojde k porušení předkupního práva a spoluvlastník svůj spoluvlastnický podíl nenabídne přednostně ostatním spoluvlastníkům, mohou spoluvlastníci, jejichž předkupní právo bylo porušeno, domáhat se po nabyvateli spoluvlastnického podílu aby jim podíl nabídl ke koupi a to za stejných podmínek, za kterých ho nabyl od původního spoluvlastníka. V případě, že by tak nabyvatel spoluvlastnického podílu neučinil, mohou se ostatní spoluvlastníci společné nemovitosti domáhat svého práva u soudu.

Závěr

V souvislosti s přijetím novely občanského zákoníku, kterou se do českého právního řádu navrací předkupní právo spoluvlastníků ke společné nemovitosti, lze tak konstatovat, že zrušení předkupního práva spoluvlastníků se neosvědčilo. Účelem předkupního práva spoluvlastníků by měla být možnost spoluvlastníků ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem a případně zabránit převodu spoluvlastnického podílu na třetí osobu. Je zcela pochopitelné, že v mnoha případech nemusejí být vztahy mezi jednotlivými spoluvlastníky zcela ideální a každý ze spoluvlastníků může mít jiné představy o hospodaření a nakládání se společnou nemovitostí.

Mgr. Lenka Bezdíčková

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt