fb in g+

Kdo je to spotřebitel

V následujícím textu budeme hovořit o právech tzv. spotřebitele. Ten je definován v ust. § 491 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) následovně: Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Informační povinnost podnikatele

V případě uzavírání smlouvy distančním způsobem (tedy „na dálku“, například přes e-shop) je podnikatel povinen sdělit Vám jakožto spotřebiteli celou řadu údajů. Ty jsou podrobněji uvedeny v ust. § 1811 odst. 1 a ust. § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Jedná se zejména o totožnost podnikatele, označení, cenu a popis vlastností nabízeného zboží, platební podmínky, informace o způsobu a ceně dodání zboží, údaje o právech z vadného plnění a řadu dalších (tento uvedený výčet povinností je ilustrační a nejedná se o úplný a detailní výčet všech povinností podnikatele).

Jako první krok ke spokojenému nákupu proto doporučujeme si před koupí prověřit, zda máte k dispozici všechny potřebné informace jak o prodejci, tak o požadovaném zboží.

Podnikatel je taktéž povinen Vám mj. sdělit i veškeré informace o

  • nákladech na dodání zboží

  • nákladech spojených s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy

  • veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění.

Pokud by podnikatel po spotřebiteli požadoval jakékoliv další platby, o kterých nebyl zákazník při uzavření smlouvy informován (viz výčet výše), není zákazík povinen takové poplatky podnikateli hradit.

Odstoupení od smlouvy

Co ovšem dělat, pokud zboží vypadá jinak, než jste si představovali, nemá požadované vlastnosti nebo jste si zkrátka koupi rozmysleli?

V případě uzavření smlouvy distančním způsobem máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to i bez udání důvodu. Tato lhůta běži ode dne uzavření smlouvy a v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem koupě několik druhů nebo dodání několika částí zboží, běží lhůta pro odstoupení až ode dne převzetí poslední dodávky.

Je třeba také zdůraznit, že postačuje v této lhůtě podnikateli oznámení o odstoupení odeslat.

Za odstoupení od smlouvy v této lhůtě není podnikatel oprávněn spotřebitele jakkoliv sankcionovat – např. pokutou apod.

Současně je spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy vrátit podnikateli veškeré zboží, které od něj obdržel, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží (tedy zejména poštovné) uhradí spotřebiteli podnikatel s výjimkou situace, kdy spotřebitele předem informoval o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese tyto náklady spotřebitel.

Poučil Vás podnikatel o možnosti odstoupení?

Nebyl-li spotřebitel vůbec poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení.

Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy později, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Vrácení peněz

Odstupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, má samozřejmě právo na vrácení již zaplacených peněz. Dle občanského zákoníku je podnikatel v takovém případě povinen vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Peněžní prostředky je podnikatel povinen vrátit rovněž bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel má v tomto případě též právo na vrácení nákladů na dodání zboží, ovšem pouze do výše, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání (např.: podnikatel nabízel dodání za 80,- Kč, ale spotřebitel zvolil dražší dodání kurýrem za 130,- Kč, má tedy právo na vrácení 80,- Kč).

Pro úplnost doplňujeme, že odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že jej podnikateli odeslal.

Kdy nelze od smlouvy odstoupit?

Ani možnosti odstoupení spotřebitele od smlouvy ovšem nejsou neomezené. Občanský zákoník v ust. § 1837 výslovně upravuje případy, kdy od smlouvy není možné odstoupit. Jedná se zejména o situace, u kterých nemožnost odstoupení vyplývá již z povahy zboží – například bylo-li zboží upraveno podle přání spotřebitele, jedná-li se o zboží které podléhá rychlé zkáze, jedná-li se o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jedná-li se o zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal a další.

Závěr

Závěrem je třeba zmínit ust. § 1812 odst. 2 občanského zákoníku. Dle něho se nepřihlíží k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

Nenechte se tedy zmást případnou argumentací prodejce, že jste se práva na odstoupení od smlouvy vzdali („protože to tak je uvedeno v čl. 150 písm. zzz na str. 300 obchodních podmínek, které jste nákupem na e-shopu odsouhlasili...“) a na svých zákonných právech trvejte.

Konkrétní práva spotřebitele a podmínky uzavření smlouvy je třeba posuzovat v každém případě individuálně – doporučujeme tedy případnou právní konzultaci daného problému.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt