fb in g+

Dávka otcovské poporodní péče

Nárok na otcovskou dovolenou jako jednu z dávek nemocenského pojištění mají zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, kteří jsou účastni na nemocenském pojištění. Podmínkou pro čerpání otcovské dovolené osoby samostatně výdělečně činné je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená pak může být poskytnuta otci dítěte, který je zapsán v matrice jako otec dítěte, nebo tomu, kdo pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, (tj. adopce, pěstounská péče atd.), pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovskou dolovenou naopak nemohou čerpat pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Kdy je možné čerpat otcovskou dovolenou a jak dlouho trvá?

Otcovskou dovolenou lze čerpat v případě, že ji otec nastoupí do šesti týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Je výhradně na určení otce, kdy v době šestinedělí od narození dítěte, případně převzetí dítěte do péče otcovskou dovolenou nastoupí. Tuto je možno čerpat pouze jednorázově, a to i v případě, kdy otec bude pečovat o více dětí narozených současně, tj. například i v případě, kdy se otci narodí dvojčata. V takovém případě se péče o více dětí považuje za péči o jedno dítě. Platí tedy pravidlo "co porod, to dávka, nikoliv co dítě, to dávka".

Podpůrčí doba (doba trvání) čerpání dávky otcovské poporodní péče činí jeden týden, tj. sedm kalendářních dnů, a začíná nástupem otce na otcovskou dovolenou. Není tedy podstatné, zda otec nastoupí otcovskou dovolenou v pondělí či třeba v pátek a v první nebo poslední den v šestinedělí. Nástup však musí otec určit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče. Určitou nevýhodou může být fakt, že čerpání již nastoupené otcovské dovolené nelze nijak přerušit ani rozdělit. K přerušení čerpání otcovské dovolené, respektive čerpání dávky, nedochází ani v případě, že dítě v průběhu podpůrčí doby zemře. Překážkou pro čerpání otcovské dovolené pak není ani to, pokud je matka s dítětem ještě v nemocnici.

V případě, že v průběhu podpůrčí doby, po kterou je otci vyplácena otcovská, mu vznikne další nárok na otcovskou dovolenou, nevyplácí se otci další otcovská po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí otcovskou. Otcovská se nevyplácí rovněž za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za jeden kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.

Výše dávky otcovské poporodní péče

Výše otcovské je stanovena ustanovením § 38c ZoNP a to ve výši 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Vyměřovací základ se spočítá stejně jako v případě mateřské dovolené a to sečtením hrubých výdělků otce za poslední rok a jejich následným vydělením počtem dnů, tj. jedná se o úhrn příjmů, které jsou rozhodující pro odvody na pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění.

Přesnou výši dávky otcovské poporodní péče je možné spočítat na kalkulačce zveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/cs/11580. Pro příklad uvádíme, že při průměrné mzdě otce ve výši 25.000,- Kč měsíčně činí dávka za jeden týden přibližně 4.200,- Kč. Při průměrné hrubé mzdě ve výši 16.000,- Kč bude otci vyplacena dávka ve výši zhruba 2.500,- Kč za týden (údaje platné ke dni zveřejnění článku).

Jak o čerpání otcovské dovolené zažádat?

Žádost o poskytnutí otcovské dovolené je podávána jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, a to prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnanec vyplní úvodní stránku tiskopisu žádosti o dávku otcovské poporodní péče, který je dostupný na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/11542DF9-C715-477C-832F-B2E298F345DC/0/ZDOPP.pdf.

Po uplynutí sedmidenní otcovské dovolené zašle zaměstnavatel tento vyplněný tiskopis příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné si žádost o otcovskou dovolenou podávají po jejím uplynutí sami.

K výplatě dávky otcovské poporodní péče dochází nejpozději do jednoho měsíce následujícím po dni, kdy byl řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky doručen příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Stanovená dávka je pak otci vyplácena buďto bezhotovostním převodem na jeho osobní bankovní účet nebo v hotovosti formou poštovní poukázky.

Závěr

Závěrem je třeba říci, že v České republice je narozdíl od jiných zemí EU otcovská dovolená velkou novinkou, jejíž praktické dopady ukáže až aplikace v praxi. Jen pro zajímavost - ve Francii mohou otcové čerpat otcovskou dovolenou v délce 28 týdnu, přičemž výše dávky otcovské poporodní péče zde činí 20,2 %. Nejkratší otcovskou dovolenou naopak mají otcové v Itálii, a to pouhý jeden den s výšá dávky 100 %. Pro úplnost pak doplňujeme, že kromě otcovské dovolené mohou otcové i nadále čerpat taktéž rodičovskou dovolenou.

Mgr. Lenka Bezdíčková

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt