fb in g+

Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti dosud pravděpodobně nejzásadnější novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ta do této problematiky přináší celou řadu podstatných změn, a to jak pro vlastníky, tak pro přihlašovatele ochranných známek. V následujícím textu se zaměřujeme na některé z hlavních novinek.

Bránit se musíte sami

Za jeden z nejklíčovějších aspektů novely je třeba považovat omezení povinnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také jen jako ÚPV nebo Úřad) v rámci věcného přezkumu prověřovat, zda přihlašované označení nekoliduje se starší ochrannou známkou registrovanou pro tytéž výrobky či služby dle ust. § 6 zákona o ochranných známkách. Dle dosavadní právní úpravy to byl právě ÚPV, kdo při podání nové přihlášky provedl přezkum, v rámci kterého prověřil existenci shodné ochranné známky a vyrozuměl o této skutečnosti přihlašovatele. Pokud ten neučinil potřebné právní kroky k zajištění souladu, došlo z moci úřední k zamítnutí kolizní přihlášky.

Od 1. ledna letošního roku je ovšem vše jinak. ÚPV již nebude tento přezkum provádět a je tak ryze na vlastníkovi starší ochranné známky, aby prověřoval aktuální stav a ochrany své známky proti podané přihlášce se domáhal podáním námitek (správní poplatek zde činí 1.000,- Kč). V opačném případě totiž ÚPV při splnění dalších zákonem stanovených podmínek přihlašované označení jako ochrannou známku zapíše.

Spekulativní ochranné známky

Další novinkou, kterou souhrnná novela fakticky zavádí, je možnost zápisu tzv. spekulativních ochranných známek (tedy takové, které přihlašovatel registruje za účelem budoucího obchodu, tedy i dosud neregistrované označení výrobku jiného soutěžitele apod.). Až do doby účinnosti novely byl takový postup v rozporu s ochranou dobré víry dle ust. § 4 a § 7 zákona o ochranných známkách. Podle novelizovaného znění již ovšem nebude nedostatek dobré víry důvodem pro zamítnutí registrace ochranné známky, čímž bude nepřímo podpořena možnost registrace spekulativních ochranných známek. V případě, že přihlašovatel registruje takovou ochrannou známku, bude muset subjekt, který o ni má zájem, tuto známku odkoupit.

Registrace netradičních ochranných známek

V neposlední řadě je třeba též poukázat na další z novinek, kterou je podpora registrace méně obvyklých označení – například chuťových, čichových, zvukových či pohybových. Za účelem registrace takového označení je třeba, aby bylo možné jej jednoznačným způsobem vyjádřit v rejstříku ochranných známek, toto vyjádření ovšem již nemusí být pouze grafické. Nová příloha zákona o ochranných známkách tak uvádí následující druhy ochranných známek:

 • slovní

 • obrazová

 • prostorová

 • poziční

 • ochranná známka se vzorem

 • barevná

 • zvuková

 • pohybová

 • multimediální

 • holografická

 • jiný druh ochranné známky

Závěr

Jak již bylo zmíněno v úvodu, souhrnná novela zákona o ochranných známkách přináší celou řadu novinek. Za klíčové lze považovat zvýšení nároků kladených na vlastníky ochranných známek za účelem jejich ochrany, stejně tak jako rozšíření prostoru pro registraci netradičních ochranných známek, jejichž registrace byla dosud přinejmenším obtížná. Doporučujeme proto všem čtenářům důkladnou ochranu Vašho know-how vč. souvisejícího monitoringu a také zavčasu registrovat Vaše obchodní či jiné označení, abyste se vyhnuli případnému budoucímu sporu.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt