fb in g+

Ústředním motivem celé oddlužovací novely je snaha celkově usnadnit přístup k oddlužení a umožnit jej i dlužníkům, kteří na něj podle staré právní úpravy neměli šanci dosáhnout. Tato snaha se projevila jak v rovině administrativní, tak v rovině ekonomické.

 

Jednodušší administrativa

Hlavní administrativní změnou je snížení počtu dokumentů, které je třeba k návrhu na povolení oddlužení připojit, respektive skutečností, které je jimi třeba dokládat.

Pro řadu dlužníků nacházejících se v tzv. dluhové pasti bylo prakticky nereálné doložit insolvenčnímu soudu kompletní seznam svých dluhů včetně identifikace věřitelů a vyčíslení aktuální výše dluhu, neboť často již ztratili přehled o tom, komu a kolik dluží. Oddlužovací novela jim v tomto vyšla výrazně vstříc. Od 1. 6. 2019 již není seznam závazků povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení a není nutné dokládat insolvenčnímu soudu kompletní přehled dluhů, jako dosud.

 

V zásadě tedy stačí pouze osvědčit úpadek dlužníka ve smyslu § 3 insolvenčního zákona, tedy prokázat

  1. pluralitu věřitelů (minimálně dva),
  2. existenci peněžitých závazků, které jsou více než 30 dní po splatnosti, a
  3. neschopnost tyto závazky plnit.

 

Obdobně problematická mohla být v minulosti pro některé dlužníky povinnost předložit přehled svých příjmů za 3 roky zpětně. Nová úprava požaduje doložení příjmů pouze za uplynulých 12 měsíců, i v tomto tedy dlužníkům cestu k oddlužení značně usnadňuje.

Novou povinnou přílohou insolvenčního návrhu se naopak stalo čestné prohlášení dlužníka, že bude plnit své povinnosti dle insolvenčního zákona a vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů. Nově přitom bude plnění povinností v oddlužení posuzováno právě z pohledu vynaloženého úsilí, jak bude vysvětleno dále.

 

Podmínky pro řádné splnění oddlužení

V ekonomické rovině je nejzásadnější novinkou zrušení podmínky zaplatit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů za 5 let trvání oddlužení. Z tohoto dřívějšího pravidla se s účinností nové úpravy stala vyvratitelná domněnka. Ta může napomoci osvědčit, že dlužník vynaložil veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, k uspokojení svých věřitelů. Právě to je přitom nutné k tomu, aby bylo možno dlužníka v souladu s § 414 insolvenčního zákona osvobodit od placení zbývajících dluhů.

 

Změny ve způsobu oddlužení

Na druhou stranu insolvenční zákon nově poněkud „zpřísňuje“ způsoby plnění oddlužení. Na rozdíl od minulé právní úpravy již neumožňuje jeho plnění pouze splátkovým kalendářem, ale zavádí povinnou kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty dlužníka. Na druhou stranu lze ze zkušenosti říci, že dlužníci podávající insolvenční návrh mají často za sebou již vedení minimálně jedné, zpravidla však i více exekucí, a že v okamžiku vstupu do oddlužení jim již zpravidla žádný hodnotnější majetek vhodný ke zpeněžení nezbývá. Zásadní výhodou insolvence pro tyto dlužníky představuje fakt, že dochází k současnému poměrnému uspokojování všech věřitelů zároveň. V exekuci jsou naproti tomu jednotliví věřitelé uspokojováni postupně podle pořadí svých exekučních titulů. Tento fakt s sebou nese zvýšené nároky na hrazení odměny soudního exekutora, nákladů jednotlivých věřitelů atd. Právě tyto náklady umožňuje insolvenční řízení snížit díky principu současného poměrného uspokojování všech věřitelů.

Změny nezbytného minima k zaplacení

Konečně nově také odpadá původní podmínka, aby dlužník za 5 let trvání oddlužení uhradil alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Namísto toho bude při posuzování, zda oddlužení dlužníkovi povolit, rozhodující, zda bude dlužník schopen splácet alespoň dluhy vymezené v § 395 odst. 1 písm. b). Konkrétně se jedná o odměnu insolvenčního správce (v případě jednotlivce 1.089,- Kč a v případě společného oddlužení manželů 1633,50 Kč měsíčně včetně DPH), zákonné výživné a odměnu za sepsání insolvenčního návrhu (ta může ze zákona činit bez DPH nejvýše 4.000,- Kč v případě jednotlivce, resp. 6.000,- Kč v případě společného oddlužení manželů). Zároveň platí, že výše splátky určená věřitelům nesmí být nižší než částka odpovídající měsíční odměně insolvenčního správce. Absolutním minimem, které musí dlužník nově být schopen splácet je tak částka 2.178,- Kč, z nichž polovina případně na odměnu insolvenčního správce a polovina bude rozdělena ostatním věřitelům dlužníka.

Nelze ovšem bez dalšího uzavřít, že uhrazením částky 2.178,- Kč měsíčně pro dlužníka jeho povinnosti končí. Jak bylo řečeno výše, dlužník je povinen činit vše, co lze po něm spravedlivě požadovat, k uspokojení svých věřitelů, přičemž tato povinnost zahrnuje mimo jiné i snahu o dosažení co nejvyšších příjmů a o maximální uspokojení svých věřitelů. Nelze prozatím předjímat, jak se budou insolvenční soudy stavět k možnosti osvobodit dlužníky od placení zbývajících dluhů v situaci, kdy nebylo uhrazeno ani 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, a zda budou tuto možnost využívat spíše výjimečně v odůvodněných případech, nebo se stane osvobozování dlužníků pravidlem. Lze proto jedině doporučit, aby se dlužníci ke svým povinnostem v oddlužení stavěli zodpovědně a činili maximum pro uspokojení svých věřitelů.

 

Závěrem

Výše uvedené informace představují základní přehled o nové spodobě insolvenčního řízení. Přesto je vždy třeba každý jednotlivý případ posuzovat individuálně. V případě zájmu o podání insolvenčního návrhu nás tedy neváhejte kontaktovat skrz formulář na našich webových stránkách, telefonicky či e-mailem, abychom mohli Vaši situaci odborně posoudit a pomoci Vám nalézt nejvhodnější řešení.

 

Mgr. Tereza Kladivová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt