fb in g+

Dlouhý úvod není třeba. V souvislosti s pandemií koronaviru došlo k vyhlášení nouzového režimu a k přijetí dalších krizových opatření v rámci České republiky. V následujícím článku jsme se pokusili shrnout odpovědi na některé z Vašich nejčastějších dotazů. Současně se pokusíme odpovídat nikoliv „právničinou“, ale „česky“ tak, aby bylo vše zřejmé, věříme, že tento krok oceníte více, než naši obvykle košatou mluvu…

Jsem podnikatel. Musím zavřít celou firmu?

Povinnost zavření provozoven v souvislosti s nařízením vlády se obecně týká všech provozoven, kde dochází k maloobchodnímu prodeji zboží a služeb, s výjimkou výslovně uvedených (prodej potravin, léků, drogerie apod.). ALE – nařízení vlády nezakazuje primárně provoz podniků jako takový. Provoz tedy primárně zavírat nemusíte, společnost může fungovat dále, ale je třeba:

  •           uzavřít ty části podnikání, na které dopadá nařízení vlády (zejména prodejny)
  •           dodržovat případná karanténní opatření týkající se jednotlivých zaměstnanců

 V jaké výši mají zaměstnanci právo na náhradu mzdy?

V případě, že došlo k zavření Vaší společnosti či její části, povinnost vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy samozřejmě trvá. Je třeba ovšem rozlišit, zda došlo k uzavření přímo na základě krizového opatření anebo až druhotně proto, že došlo k poklesu tržeb v důsledku uzavření provozoven obchodních partnerů apod. Tedy:

  • Pokud patříte mezi subjekty, které musely zavřít přímo kvůli krizovému opatření vlády, zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku
  • Pokud jste uzavřeli v důsledku „poklesu tržeb a poptávky“ – je možné využít institutu tzv. částečné nezaměstnanosti a zaměstnancům snížit náhradu mzdy až na 60% průměrného výdělku. Pozor – pokud u Vás působí odbory, je to možné až po dohodě s nimi.

Pro úplnost doplňujeme odkaz na oficiální vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Zam%C4%9Bstnanec+nevykon%C3%A1v%C3%A1+pr%C3%A1ci+proto%C5%BEe+do%C5%A1lo+k+uzav%C5%99en%C3%AD+pracovi%C5%A1t%C4%9B+nebo+omezen%C3%AD+jeho+provozu.pdf/

Můžu nařídit home-office?

Ano i ne… Zaměstnanci MOHOU vykonávat svoji práci i z domova při dodržení zákonných podmínek, ale je to možné pouze na základě DOHODY s příslušným zaměstnancem. Home-office tedy není možné nařídit jednostranně.

Můžu nařídit zaměstnancům čerpání dovolené?

Ano ale… Jednostranně je možné zaměstnanci, jenž má právo na dovolenou, nařídit čerpání dovolené pouze v takovém případě, že bude o termínu čerpání písemně vyrozuměn alespoň 14 dnů předem. V případě DOHODY se zaměstnancem je možné sjednat i dobu kratší.

 Jak je to s ošetřovným?

V současné době mají právo žádat ošetřovné rodiče, kteří jsou doma s dítětem mladším 10 let, a to zpravidla po dobu 9 dnů. Dávku ošetřovného jako takovou hradí zaměstnanci stát, zaměstnavateli ovšem může vzniknout druhotný ekonomický problém daný nepřítomností zaměstnance, neboť zaměstnavatel je povinen omluvit takovou absenci. V současné době se celá věc dále řeší, dne 15. 3. vydalo MPSV informaci, že projednává možnost rozšíření tzv. podpůrčí doby, a to na celou dobu uzavření škol a pro děti až do 15 let věku. Bližší informace zatím nemáme, budeme pro Vás dění sledovat.

 Prý mohu po státu žádat náhradu škody?

Krizový zákon mj. stanoví, že stát nese odpovědnost za škodu způsobenou právnickým i fyzickým osobám v příčinné souvislosti se zavedením krizových opatření. Dle § 36 zákona je jedním z předpokladů vzniku škody tzv. příčinná souvislost mezi krizovou situaci a vzniklou škodou. Nárok na náhradu škody s uvedením důvodu může uplatnit právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení, a to do 6 měsíců od doby, kde se o škodě dozvěděla, nejpozději pak do 5 let od vzniku škody...

Zákon tedy tuto možnost výslovně připouští, otázkou zůstává, jaká bude její podoba v praxi. Celá právnická obec aktuálně řeší, jaké všechny škody bude možné do práva na náhradu škody zahrnout. Již nyní převládá odborný názor, že bude možné žádat náhradu skutečně vzniklé škody, nikoliv ušlého zisku. Krizový zákon ovšem dle našeho názoru zcela nereflektuje současnou celorepublikovou krizovou situaci a naposledy byl aplikován pouze na lokální následky v souvislosti s povodněmi, je tedy třeba vyčkat dalšího vývoje.

 

Vážení klienti, nastalá situace je v České republice naprostou novinkou, a to nejen v rovině podnikatelské, ale též v rovině právní. I přesto, že v současné době proto nejsme schopni Vám na některé Vaše otázky dát stoprocentní odpovědi, Vaše dotazy a problémy průběžně řešíme a sledujeme aktuální dění tak, abychom mohli naše odpovědi průběžně aktualizovat a doplňovat.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat také webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, které průběžně uveřejňuje aktuální stanoviska.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt