fb in g+

Kdo může žádat

Zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B Program Antivirus (viz dále). V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.

Z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů.

Program je určen pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku. S ohledem na závažnost současné situace a nutnost snížit administrativní zátěž připravuje MPSV legislativní úpravu, která výše uvedenou podmínku po dobu trvání programu zruší...

Důležité lhůty

Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 - 30. dubna 2020 (předpokládá se prodloužení i na květen)

Zahájení příjmu žádostí: 6. dubna 2020

Na co lze žádat

Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.

Nevaztahuje se na zaměstnance, kterým byla v tomto období dána výpověď nebo jsou ve výpovědní době.

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

  • Nařízení karantény zaměstnancům
  • Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví

Výše příspěvku v režimu A

Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto částek.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Režim B: Související hospodářské potíže

  • Absentuje významná nebo klíčová část zaměstnanců (například z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání
  • Zaměstnavateů je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky
  • Významně se omezila poptávka po produkovaných výrobcích či poskytovaných službách

DŮLEŽITÉ: Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.

Výše příspěvku v režimu B

Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

Jak postupovat

1. Podání žádosti

Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz najdete na webových stránkách www.uradprace.cz. Povinné přílohy jsou:

  • doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
  • případně doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě) - je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jménem žadatele nebo nebyla-li již v minulosti předložena ÚP ČR

2. Uzavření dohody 

Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána ÚP ČR. ÚP ČR zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody.

Pokud by ÚP ČR zjistil po doručení chybu, žadateli zašle informaci o stornu žádosti a specifikaci chyby. Žadatel provede korekci a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3. Vyúčtování náhrad mezd

Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.

4. Poskytnutí příspěvku

Po obdržení vyúčtování zašle ÚP ČR elektronicky dotaz ČSSZ, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele. Příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele.

Detailní příručka

Kompletní příručku vydanou ministerstvem si můžete stáhnout pod tímto odkazem.

Jsme připraveni Vám pomoci s přípravou žádostí tak, abyste ji od 6. 4. 2020 mohli bez obav podat.

 

tabulka Antivirus

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt