fb in g+

Kdo může podat žádost

 • fyzická osoba – podnikatel, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona

 • zároveň užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před 12. březnem 2020 (pronajímatel nesmí být osobou podnikateli spřízněnou)

 • v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 mu byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, fungoval v omezeném provozu, prodával či služby poskytoval přes výdejní okénko či e-shop, a to alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020

 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, Česká správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR. Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, dále též vůči krajům, obcím a svazkům obcí (dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou považovány za nedoplatek)

Podmínky poskytnutí příspěvku

 • pronajímatel sníží žadateli původní nájemné o 30% - to lze doložit například dodatkem k nájemní smlouvě, tato podmínka nemusí být splněna, pokud pronajímatelem je veřejný subjekt (stát bude dávat slevu 30% na nájemném automaticky)

 • na nájemné nesmí být žadatelem čerpány žádné jiné dotace (příspěvky)

 • za splnění výše uvedených podmínek stát přispěje podnikatelům na komerční pronájem za měsíce duben, květen a červen částku ve výši 50% nájemného, pokud je pronajímatel odlišný od veřejného subjektu (státní instituce), a ve výši 80% v případě, že je pronajímatelem veřejný subjek, zbylých 20% nájemného uhradí žadatel

 • pokud nájemní smlouva končí před 30. červnem 2020, lze podporu čerpat pouze za období od 13. března 2020 do data skončení nájmu

 • maximální výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 10 milionů korun

 • pokud je k nájemnému účtováno DPH, tak na tento výdaj nelze čerpat podporu

Pravděpodobná forma žádosti

 • žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky, přesný způsob bude MPO upřesněn ve vydaných pokynech

 • součástí žádosti by mělo být (vše bude upřesněno v pokynech, které MPO vydá v následujících dnech):

  • čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že splňuje veškeré podmínky programu a vzdává se dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen až červen 2020

  • čestné prohlášení pronajímatele, kterým bude prokázáno, že mezi žadatelem a pronajímatelem existuje či existovala nájemní smlouva uzavřená před 12. březnem 2020 s uvedením informace, do kdy smlouva trvá, a prohlášení, že pronajímatel není osobou spřízněnou s žadatelem, a prohlášení, že pronajímatel poskytl nájemci slevu z nájemného alespoň ve výši 30 % (toto lze doložit i dodatkem k nájemní smlouvě)

  • doklad, potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020

   • v případě, že v den podání žádost neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019

   • pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 12. března 2020;

  • doklad potvrzující uhrazení části nájemného na danou provozovnu (50% a 80%)

  • žadatelem podepsaný návrh dohody, že jsou vyrovnány veškeré nároky žadatele vůči ČR z titulu náhrady škody způsobené mimořádnými  opatřeními

  • doklad potvrzující uhrazení DPH za 70 % (soukromý pronajímatel), resp. 80 % (státní pronajímatel) nájemného za období od 1. dubna 2020 do dne podání žádosti, pokud splatnost tohoto nájemného nastala do dne podání žádosti o poskytnutí podpory

V případě, že potřebujete zkonzultovat konkrétní případ, připravit dodatek k nájemní službě či jinou právní pomoc k této problematice, prosím kontaktujte nás.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt