fb in g+

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novelizaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Touto novelou byly do § 6 doplněny nové zásady, týkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Co přesně se tímto přístupem rozumí a co novela znamená v praxi pro zadavatele?

Na koho se novela vztahuje?

139951234 889084368575262 4872376277078967377 nTato nová povinnost se vztahuje na všechny druhy zadávacích řízení a na všechny druhy veřejných zakázek (služby, dodávky, stavební práce), a to bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu (nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky i veřejné zakázky malého rozsahu).Nové zásady jsou při zadávání podle zákona o zadávání veřejných zakázek povinni zohlednit všichni zadavatelé (tedy veřejný zadavatel, zadavatel sektorové zakázky i tzv. dotovaný zadavatel).

Co přesně novela stanovuje?

Konkrétní znění nového ust. § 6 odst. 4 ZZVZ je následující: Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

Definici sociálního, environmentálního a inovativního zadávání pak je třeba hledat především v novém znění ust. § 28 písem. p) až r) ZZVZ, dle kterého se rozumí:

Sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například:

 • pracovní příležitosti
 • sociální začlenění
 • důstojné pracovní podmínky
 • a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

 Environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například:

 • dopad na životní prostředí
 • trvale udržitelný rozvoj
 • životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce
 • a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

 Inovací

 • implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Konkrétní příklady kritérií

 • zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace veřejné zakázky,

 • podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací při realizaci veřejné zakázky,

 • podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce,

 • podpora přístupu sociálních podniků,

 • etické nakupování,

 • využití recyklovaných materiálů či výrobků,

 • využití technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí,

 • podpora inovativního přístupu dodavatelů k realizaci veřejné zakázky,

 • použití inovativních produktů a technologií.

Jak tedy postupovat?

V zadávacích řízeních je tak třeba, aby zadavatel nové zásady zohlednil již při formulaci zadávacích podmínek, dle kterých následně provádí též hodnocení nabídek a samotný výběr dodavatele. Tyto nové zásady pak je možno zohlednit konkrétně například:

 • v rámci podmínek pro účast v zadávacím řízení
 • v rámci technických požadavků na předmět plnění
 • v rámci nastavení hodnotících kritérií (i např. při formulaci kritérií kvality či při definování hodnocených nákladů životního cyklu)

Dle aktuálních odborných stanovisek je možné nové zásady zohlednit při stanovení kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pokud jsou tyto postupy zákonem pro daný typ zadávacího řízení připuštěny.

Při přípravě a zpracování zadávacích podmínek by tak zadavatelé měli zhodnotit, zda s ohledem na povahu, předmět plnění a účel zadávacího řízení lze zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání i inovací uplatnit. Pokud zadavatel dojde k závěru, že to možné lze, je třeba, aby je reflektoval v nastavení zadávacích podmínek (a to včetně hodnotících kritérií) a aby následně v souladu s takto stanovenými zadávacími podmínkami provedl též výběr dodavatele (§ 39 odst. 2).

Předběžné tržní konzultace

Zadavatel také může za účelem zjištění možností, jak uplatnit a naplnit nové zásady při zadávání veřejných zakázek, využít předběžných tržních konzultací (§ 33), v rámci kterých se od expertů nebo dodavatelů může dozvědět, jaké možnosti aplikace sociálně odpovědných, environmentálních i inovativních aspektů jsou na trhu k dispozici (např. viz https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Predbezne-trzni-konzultace.pdf ).

Co když žádnou zásadu využít nelze?

I s ohledem na vše výše uvedené lze předpokládat, že u určitých typů veřejných zakázek nebude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné nové zásady zohlednit ani v rámci podmínek účasti, ani v rámci stanovení hodnotících kritérií. Obdobně tomu pak může být ve vztahu k aplikaci jednotlivých zásad, kdy charakter jednotlivé veřejné zakázky může například umožnit použití pouze některé z nových zásad, nebo dokonce nebude možné uplatnit žádnou z nich. V takovém případě je třeba, aby zadavatel (ne)možnost použití jednotlivých zásad skutečně posoudil a byl schopen svůj postup a (ne)zohlednění jednotlivých zásad řádně odůvodnit (viz ust. § 6 odst. 4 ZZVZ – poslední věta). Toto odůvodnění by pak nemělo být pouze obecné, ale je třeba, aby se vztahovalo ke konkrétnímu zadávacímu řízení (zejména k povaze a účelu veřejné zakázky).

Závěr

S ohledem na datum účinnosti novely zatím bohužel není možné uvést více konkrétních příkladů ani stanoviska z rozhodovací praxe (například ÚOHS) k dané problematice a je třeba vyčkat dalšího právního vývoje. Již nyní je ovšem třeba zdůraznit, že všichni zadavatelé by v žádném případě neměli nová kritéria opomíjet ani podcenit.

V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice jsme připraveni Vám poskytnout odborné právní služby a konzultace – prosím, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Mgr. Bc. Anna Frantalová, advokátka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Užitečné odkazy

Níže uvádíme seznam metodických dokumentů, kde se zadavatelé mohou při přípravě zadávacích podmínek inspirovat a postupovat podle již uveřejněných metodik na Portálu o veřejných zakázkách, nebo dalších institucí, zejména MSPV, které se speciálně věnují sociálně zodpovědnému zadávání:

Sociální metodika:

Enviromentální metodika:

Nové zásady vyjadřují aspekty sociálně odpovědného postupu zadavatele. Co je sociálně zodpovědným zadáváním a jak postupovat při přípravě zadávacích podmínek nebo při přípravě hodnotících kritérií lze jako pomůcku použít metodické stránky MPSV k sociálně zodpovědnému zadávání s řadou příkladů z praxe:

Obecné stránky k šetrné (environmentální) problematice ve veřejných zakázkách lze nalézt na stránkách MŽP:

 

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt