fb in g+

Vymezení bytu zvláštního určení

Na úvod je třeba stručně definovat, co je tzv. byt zvláštního určení a okruh jeho možných uživatelů. Tyto byty jsou definovány v ust. § 2300 odst. 1 občanského zákoníku následovně: Je-li předmětem nájmu byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou, jedná se o nájem bytu zvláštního určení. Ač občanský zákoník nevymezuje, kdo přesně je osobou se zdravotním postižením, můžeme v tomto směru vycházet z legální definice dle ust. § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou osobami se zdravotním postižením ty fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v první, druhém nebo třetím stupni nebo zdravotně znevýhodněnými ve smyslu téhož zákona. Právě tyto osoby tak mohou – za podmínek stanovených zákonem – být nájemci bytu zvláštního určení. Ve většině případů s nimi ovšem byt obývají též další osoby, nejčastěji rodinné příslušníci. Dle předchozí právní úpravy (jedná se o ust. § 2301 občanského zákoníku) platné do konce února letošního roku nájem bytu skončil se smrtí nájemce a tyto osoby byly – stejně jako případní dědicové - povinny byt bez dalšího vyklidit do 3 měsíců ode dne, kdy k tomu byly pronajímatelem vyzvány.

Prodloužení lhůty k vyklizení

Po výše zmíněné novelizaci ovšem dochází k významné změně těchto podmínek. Ač nájem bytu i nadále smrtí nájemce ve většině případů (výjimky viz následující odstavec) končí, lhůta k vyklizení bytu se nově prodlužuje na 6 měsíců (upozorňujeme, že tato lhůta se týká pouze členů nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt, v případě dědiců zůstává i nadále lhůta tříměsíční).

Přechod nájmu bytu

Ještě zásadnější změnu (resp. dle našeho názoru spíše zaplnění dosavadní mezery v zákoně) pak přináší ust. § 2301 odst. 2, který nově zakotvuje možnost přechodu nájmu bytu zvláštního určení. Ten totiž nově stanoví, že „pokud v bytě zvláštního určení žila ke dni smrti nájemce osoba zdravotně postižená nebo osoba, která dosáhla věku sedmdesáti let, která žila s nájemcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, přejde na ni nájem ke dni smrti nájemce, pokud se pronajímatel s touto osobou nedohodnou jinak.“

Z výše uvedené citace zákona je tak zřejmé, že novela výrazně rozšiřuje práva osob zdravotně postižených, které s nájemcem žily v době jeho smrti, nebo osob starších sedmdesáti let, které žily v bytě s nájemcem nejméně jeden rok a nemají vlastní byt. Typicky se bude jednat zejména o manžela/manželku zesnulého nájemce. Tyto osoby jsou nově zákonem chráněny v tom smyslu, že pokud se s pronajímatelem nedohodnou jinak, nájem na ně ke dni smrti nájemce přechází.

Závěr

Výše popsanou novelizací dochází k narovnání jednoho z nedostatků dosavadní právní úpravy. Novelizované znění občanského zákoníku dává osobám, jež žijí v bytě zvláštního určení se zdravotně postiženým, vyšší míru jistoty ve vztahu k jejich bytovým potřebám. Pro osoby, jež jsou rovněž zdravotně postižené, případně pro ty, kteří dosáhli věku sedmdesáti let, zakotvuje možnosti přechodu nájmu tohoto bytu, ostatním osobám pak zajišťuje výrazně delší lhůtu pro vyklizení bytu.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt