fb in g+

Možná jste již zaslechli o plánovaných změnách v ochraně osobních údajů. O co konkrétně se jedná? Na konci dubna bylo schváleno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation neboli GDPR) – dosud zřejmě nejucelenější systém pravidel na ochranu dat na světě.

V dubnu letošního roku byl vydán nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16, v němž se soud zabýval výkladem pojmu „skutečná škoda“ ve smyslu ustanovení § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (tedy „starého“ občanského zákoníku, dále v textu také jen jako „občanský zákoník“). Citovaný nález zejména přináší poškozeným právo domáhat se též rozdílu v tržní hodnotě věci před poškozením a po něm, a to nad rámec technické či funkční hodnoty, je-li tržní cena v důsledku deliktu škůdce nižší.

lidove noviny

Článek o založení Advokátní kanceláře Mičica & Pscheidt vyšel v celostátním vydání Lidových novin dne 3. 4. 2017 v rubrice Advokacie žije! S radostí jej zveřejňujeme.

Společenství vlastníků možná v brzké době získají přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek na správu domů po neplatičích. Počítá s tím senátní návrh novely, kterou dochází ke změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V prosinci loňského roku byla přijata novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „občanský zákoník“), označená jako zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (dále také jen „novela“). Převážná část této novelizace nabyla účinnosti ke dni 28. únoru 2017 a přináší významné změny, mimo jiné nájemníky tzv. bytů zvláštního určení. Co konkrétně se s novelou mění?

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt