fb in g+

O nás - knihy s nápisem Občanský zákoník.

Poskytujeme Vám komplexní právní služby ve všech odvětvích práva, umíme pracovat a jednat nejen v českém, ale i v několika v cizích jazycích. Díky specializaci jednotlivých právníků Vám můžeme zaručit kvalitní právní servis na míru Vašim požadavkům - doporučíme Vám odborníka z našeho týmu, s nímž budete Vaši kauzu řešit. 

Našimi klienty jsou jednotlivci, obchodní společnosti, společenství vlastníků (SVJ), bytová družstva i veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a další).  

Naše služby detailně - co vše umíme:

Obchodní a korporátní právo

 • Zakládání a změny obchodních společností a družstev, návrhy na zápis do obchodního rejstříku, komplexní poradenství
 • Zpracovávání a revize všech druhů obchodních smluv
 • Právní služby pro bytová družstva
 • Fúze, akvizice (převody obchodních podílů a akcií)
 • Squeez-out a řešení vztahů s minoritními akcionáři
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu, investice
 • Příprava a organizace valných hromad
 • Likvidace obchodních společností
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Občanské a obchodní právo, smlouvy

 • Zpracování a revize všech druhů smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, výpůjčka, zápůjčka, přeprava a další)
 • Zastupování v soudních sporech
 • Právní vztahy k nemovitostem, věcná břemena, právo stavby
 • Dědické právo
 • Právní služby pro společenství vlastníků (SVJ)
 • Právní služby pro neziskové organizace
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Správní právo, služby pro obce a veřejný sektor

 • Vedení přestupkové agendy a přestupkové komise
 • Problematika svobodného přístupu k informacím
 • Zastupování ve správních řízeních (stavební a další)
 • Zpracování dokumentů a podání (návrh na zahájení řízení, stížnost, vyjádření, odvolání, rozklad a další)
 • Žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, kasační stížnosti
 • Ochrana proti nezákonným zásahům správních orgánů
 • Veřejná podpora
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory
 • Školení pro veřejnou správu

Insolvenční právo, oddlužení

 • Zpracování insolvenčních návrhů (vč. oddlužení)
 • Přihlášky pohledávek a další podání v insolvenčním řízení
 • Zastupování v insolvenčním řízení vč. zastupování ve věřitelských orgánech
 • Incidenční spory – zastupování dlužníků, věřitelů i insolvenčních správců
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Vymáhání pohledávek

 • Analýza případů, doporučení vhodné strategie, posouzení vymahatelnosti, lustrace dlužníků
 • Komunikace s dlužníky, mimosoudní vymáhání pohledávek, zpracování výzev k zaplacení
 • Zajištění dluhů, tvorba dohod o narovnání, postoupení pohledávek
 • Zpracování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu
 • Zastupování v soudním, rozhodčím a směnečném řízení
 • Exekuční řízení včetně vymáhání pohledávek v zahraničí (spolupracující advokát a exekutor na Slovensku)

Ochrana osobních údajů, GDPR

 • GDPR - komplexní aplikace nařízení EU v praxi
 • Vstupní analýza zpracování a ochrany osobních údajů
 • Tvorba a revize smluvní dokumentace vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • Právní poradenství a služby pro e-shopy
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
 • Zastupování při vyřizování podnětů a stížností
 • Konzultace pro soukromý i veřejný sektor
 • Školení na míru

Veřejné zakázky a koncese

 • Zastupování zadavatele ve všech fázích a všech typech zadávacího a koncesního řízení
 • Tvorba zadávací a smluvní dokumentace na klíč
 • Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění
 • Účast při otevírání obálek a při hodnocení nabídek uchazečů, vyřizování a sepis námitek
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
 • Právní a dotační poradenství veřejným, dotovaným i sektorovým zadavatelům
 • Asistence dodavatelům s tvorbou nabídek, kontrola nabídek z hlediska zákona
 • Právní rozbory a analýzy zákona o zadávání veřejných zakázek, školení

Ochranné známky, právo duševního vlastnictví

 • Přihlášky ochranné známky, patentů a dalších v rámci ČR i EU 
 • Příprava a revize smluvní dokumentace
 • Komplexní řešení ochrany obchodního tajemství a dalšího know-how
 • Zastupování v řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví a EUIPO
 • Zastupování v soudních sporech

Rodinné právo

 • Předmanželské smlouvy
 • Úprava společného jmění
 • Rozvody manželství
 • Výživné manželé/děti
 • Zastupování před soudy
 • Právní poměry k dětem, úprava rodičovské zodpovědnosti
 • Osvojení, pěstounství, opatrovnické řízení, určení a popření otcovství
 • Zpracování smluv a dohod

Právo nemovitostí, developerské projekty

 • Komplexní právní služby v otázkách koupě, prodeje a darování nemovitostí
 • Zpracování kupních, darovacích smluv a nájemních smluv
 • Zřizování věcných břemen, zástavní smlouvy, předkupní právo, právo stavby
 • Právní služby pro SVJ i bytová družstva – zejména prohlášení vlastníka, valné hromady, vymáhání pohledávek a další
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Komplexní právní služby pro developerské projekty
 • Advokátní úschovy peněz i listin
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Trestní právo a přestupky

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Řešení dopravních přestupků
 • Zastupování poškozených v řízení
 • Zastupování v řízení o přestupcích a správních deliktech
 • Sepis opravných prostředků a ústavních stížností
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy, zastupování v adhezním řízení
 • Návrhy na podmíněné propuštění, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu

Pracovní právo a zaměstnanost

 • Otázky pracovních poměru, výpovědí, odstupného
 • Vnitřní předpisy, interní směrnice, metodiky, bezpečnostní předpisy, etický kodex a další
 • Manažerské a pracovní smlouvy
 • Ochrana know-how a informací, konkurenční doložky
 • Odpovědnost za škodu, pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • Kolektivní smlouvy
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Zastupování v řízení před soudy všech instancí (vč. odvolacího řízení) a v rozhodčím řízení
 • Zpracování žalob, vyjádření, důkazních návrhů, návrhů na předběžná opatření a dalších podání
 • Tvorba procesní strategie, doporučení postupu
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Fúze, akvizice, likvidace

 • Likvidace obchodních společností
 • Akvizice – zejména převody akcií a obchodních podílů
 • Fúze – komplexní zpracování všech druhů fúzí na klíč (zejména příprava projektu přeměny, uveřejňování v Obchodním věstníku a další)

Dotační poradenství

 • Analýza projektového záměru a doporučení vhodných dotačních titulů
 • Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh
 • Tvorba veškeré právní dokumentace pro realizaci projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace
 • Konzultace, právní rozbory a poradenství

 Další služby 

 • Školení pro soukromý i veřejný sektor
 • Licence poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
 • Advokátní úschovy peněz a listin
 • Ověřování podpisů
 • Daňové poradenství
 • Dále spolupracujeme mj. s detektivní kanceláří, s notářem, s advokáty v zahraničí, s auditory a s Exekutorským úřadem v Rožňavě exekutora JUDr. Martina Petroviče 

Služby v cizích jazycích

Je Vaším obchodním partnerem či klientem zahraniční společnost? Potřebujete řešit právní problém v zahraničí? Naši právnici jsou schopni Vám poskytnout právní služby a jednat v těchto světových jazycích:

 • angličtina
 • ruština
 • němčina
 • slovenština
 • francouzština
 • italština
 • španělština

 Služby i na Slovensku

Zajistíme Vám též právní služby na Slovensku - zejména vymáhání pohledávek, zakládání či změny společností a právní poradenství ve všech oblastech práva. Úzce spolupracujeme s následujícími patrnery:

 • Exekutorský úřad JUDr. Martina Petroviče v Rožňavě
 • Advokátní kancelář Mgr. Silvie Kováčové

 

Poučení: Dojde-li ke vzniku sporu mezi klientem - spotřebitelem a advokátem, je klient oprávněn tento spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu, kterým je Česká advokátní komora.Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Zde jsou rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

 

Poučení - ochrana osobních údajů 

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů: 

 • JUDr. Dušan Mičica, advokát, ev č. ČAK 14171
  IČO: 01455036
  Sídlo: Sladkovského 410, 53002 Pardubice

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  Tel: +420 777 678 601

Právní základ pro zpracování:

 • smlouva o poskytování právních služeb / plná moc k právnímu zastoupení
 • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy
 • splnění zákonných povinností

Účel zpracování: 

 • poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
 • plnění zákonných daňových povinností, povinností dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a dle dalších právních předpisů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail
 • popisné údaje: bankovní spojení
 • osobní údaje související s vedením soudních, daňových a správních řízení (včetně údajů nezbytných pro účely zajištění obhajoby v trestním řízení)
 • případně další údaje nutné pro řádné poskytování právních služeb a plnění právních povinností.

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta:

 • Právo na přístup k osobním údajům - klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právokdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů - dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Klient je oprávněn uplatnit svá práva výše uvedená osobně, písemně v sídle kanceláře, či elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Úplné znění Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES naleznete ZDE.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt