fb in g+

onas2

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt poskytuje komplexní právní služby ve všech odvětvích. Našimi klienty jsou nejen obchodní společnosti a družstva, ale také společenství vlastníků (SVJ), fyzické osoby a veřejný sektor. Díky specializaci jednotlivých právníků poskytujeme kvalitní právní servis na míru Vašim požadavkům.

 

Služby v cizích jazycích

Veškeré právní služby vč. jednání nabízíme též v následujících světových jazycích, a to nikoliv zprostředkovaně ale výhradně přímo našimi právníky:

 • anglickém
 • ruském
 • německém
 • slovenském
 • francouzském
 • italském
 • španělském

 

Služby i na Slovensku

Zajistíme Vám též právní služby na Slovensku - zejména vymáhání pohledávek, zakládání či změny společností a právní poradenství ve všech oblastech práva. Úzce spolupracujeme s následuhícími patrnery:

 • Exekutorský úřad JUDr. Martina Petroviče v Rožňavě
 • Advokátní kancelář Mgr. Silvie Kováčové

 

Naše služby detailně:

Obchodní a korporátní právo

 • Zakládání a změny obchodních společností a družstev, návrhy na zápis do obchodního rejstříku, komplexní poradenství
 • Zpracovávání a revize všech druhů obchodních smluv
 • Fúze, akvizice (převody obchodních podílů a akcií), likvidace
 • Insolvenční právo
 • Squeez-out a řešení vztahů s minoritními akcionáři
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Příprava a organizace valných hromad
 • Právní služby pro bytová družstva
 • Likvidace obchodních společností
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Občanské a obchodní právo, smlouvy

 • Zpracování a revize všech druhů smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, výpůjčka, zápůjčka, přeprava a další)
 • Zastupování v soudních sporech
 • Právní vztahy k nemovitostem, věcná břemena, právo stavby
 • Dědické právo
 • Právní služby pro společenství vlastníků (SVJ)
 • Právní služby pro neziskové organizace
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Insolvenční právo, oddlužení

 • Zpracování insolvenčních návrhů (vč. návrhu na povolení oddlužení)
 • Přihlášky pohledávek a další podání v insolvenčním řízení
 • Zastupování v insolvenčním řízení vč. zastupování ve věřitelských orgánech
 • Incidenční spory – zastupování dlužníků, věřitelů i insolvenčních správců
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Fúze, akvizice, likvidace

 • Likvidace obchodních společností
 • Akvizice – zejména převody akcií a obchodních podílů
 • Fúze – komplexní zpracování všech druhů fúzí na klíč (zejména příprava projektu přeměny, uveřejňování v Obchodním věstníku a další)

Vymáhání pohledávek

 • Analýza případů, doporučení vhodné strategie, posouzení vymahatelnosti, lustrace dlužníků
 • Komunikace s dlužníky, mimosoudní vymáhání pohledávek, zpracování výzev k zaplacení
 • Zajištění dluhů, tvorba dohod o narovnání, postoupení pohledávek
 • Zpracování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu
 • Zastupování v soudním, rozhodčím a směnečném řízení
 • Exekuční řízení včetně vymáhání pohledávek v zahraničí (spolupracující advokát a exekutor na Slovensku)
 • Insolvenční řízení

Ochrana osobních údajů, GDPR

 • GDPR - komplexní aplikace nařízení EU v praxi
 • Vstupní analýza zpracování a ochrany osobních údajů
 • Tvorba a revize smluvní dokumentace vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • Právní poradenství a služby pro e-shopy
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
 • Zastupování při vyřizování podnětů a stížností
 • Konzultace pro soukromý i veřejný sektor
 • Školení na míru

Veřejné zakázky a koncese

 • Zastupování zadavatele ve všech fázích a všech typech zadávacího a koncesního řízení
 • Tvorba zadávací a smluvní dokumentace na klíč
 • Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění
 • Účast při otevírání obálek a při hodnocení nabídek uchazečů, vyřizování a sepis námitek
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
 • Právní a dotační poradenství veřejným, dotovaným i sektorovým zadavatelům
 • Asistence dodavatelům s tvorbou nabídek, kontrola nabídek z hlediska zákona
 • Právní rozbory a analýzy zákona o zadávání veřejných zakázek, školení

Trestní právo a přestupky

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v řízení
 • Zastupování v řízení o přestupcích a správních deliktech, řešení dopravních přestupků
 • Právní služby a poradenství pro obce
 • Účast v přestupkových komisích
 • Sepis opravných prostředků a ústavních stížností
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy, zastupování v adhezním řízení
 • Návrhy na podmíněné propuštění, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu

Rodinné právo

 • Předmanželské smlouvy
 • Úprava společného jmění
 • Rozvody manželství
 • Výživné manželé/děti
 • Zastupování před soudy
 • Právní poměry k dětem, úprava rodičovské zodpovědnosti
 • Osvojení, pěstounství, opatrovnické řízení, určení a popření otcovství
 • Zpracování smluv a dohod

Právo nemovitostí, developerské projekty

 • Komplexní právní služby v otázkách koupě, prodeje a darování nemovitostí
 • Zpracování kupních, darovacích smluv a nájemních smluv
 • Zřizování věcných břemen, zástavní smlouvy, předkupní právo, právo stavby
 • Právní služby pro SVJ i bytová družstva – zejména prohlášení vlastníka, valné hromady, vymáhání pohledávek a další
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Komplexní právní služby pro developerské projekty
 • Advokátní úschovy peněz i listin
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Právo duševního vlastnictví, ochranné známky

 • Příprava a revize smluvní dokumentace
 • Návrhy na registraci ochranné známky v rámci ČR i EU a dalších práv k duševnímu vlastnictví
 • Komplexní řešení ochrany obchodního tajemství a dalšího know-how
 • Zastupování v řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví
 • Zastupování v soudních sporech

Pracovní právo a zaměstnanost

 • Manažerské a pracovní smlouvy
 • Vnitřní předpisy, interní směrnice, metodiky, bezpečnostní předpisy, etický kodex a další
 • Otázky pracovních poměru, výpovědí, odstupného
 • Ochrana know-how a informací, konkurenční doložky
 • Odpovědnost za škodu, pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • Kolektivní smlouvy
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Komplexní právní služby v rámci zastoupení v řízení před soudy všech instancí vč. odvolacího řízení a v rozhodčím řízení
 • Tvorba procesní strategie
 • Zpracování žalob, vyjádření, důkazních návrhů, návrhů na předběžná opatření a dalších podání
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Uzavírání soudních smírů
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Správní právo a správní řízení

 • Zastupování ve správním řízení
 • Právní služby a poradenství pro obce
 • Vedení přestupkové agendy a přestupkové komise
 • Zpracování dokumentů a podání (návrh na zahájení řízení, stížnost, vyjádření, odvolání, rozklad a další)
 • Žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, kasační stížnosti
 • Ochrana proti nezákonným zásahům správních orgánů
 • Veřejná podpora
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Dotační poradenství

 • Analýza projektového záměru a doporučení vhodných dotačních titulů
 • Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh
 • Tvorba veškeré právní dokumentace pro realizaci projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace
 • Konzultace, právní rozbory a poradenství

 Další služby 

 • Školení pro soukromý i veřejný sektor
 • Licence poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
 • Advokátní úschovy peněz a listin
 • Ověřování podpisů
 • Daňové poradenství
 • Dále spolupracujeme mj. s detektivní kanceláří, s notářem, s advokáty v zahraničí, s auditory a s Exekutorským úřadem v Rožňavě exekutora JUDr. Martina Petroviče 

 Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb   (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Mgr. Pscheidt +420 777 219 916, JUDr. Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkovací stání pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt