fb in g+

O nás - knihy s nápisem Občanský zákoník.

Poskytujeme Vám komplexní právní služby ve všech odvětvích práva. Díky specializaci jednotlivých právníků Vám můžeme zaručit kvalitní právní servis na míru Vašim požadavkům. Našimi klienty jsou nejen jednotlivci a obchodní společnosti, ale také společenství vlastníků (SVJ), bytová družstva a veřejný sektor. 

 

Služby v cizích jazycích

Veškeré právní služby vč. jednání nabízíme též v následujících světových jazycích, a to nikoliv zprostředkovaně ale výhradně přímo našimi právníky:

 • anglickém
 • ruském
 • německém
 • slovenském
 • francouzském
 • italském
 • španělském

 

Služby i na Slovensku

Zajistíme Vám též právní služby na Slovensku - zejména vymáhání pohledávek, zakládání či změny společností a právní poradenství ve všech oblastech práva. Úzce spolupracujeme s následuhícími patrnery:

 • Exekutorský úřad JUDr. Martina Petroviče v Rožňavě
 • Advokátní kancelář Mgr. Silvie Kováčové

 

Naše služby detailně - co vše umíme:

Obchodní a korporátní právo

 • Zakládání a změny obchodních společností a družstev, návrhy na zápis do obchodního rejstříku, komplexní poradenství
 • Zpracovávání a revize všech druhů obchodních smluv
 • Fúze, akvizice (převody obchodních podílů a akcií), likvidace
 • Insolvenční právo
 • Squeez-out a řešení vztahů s minoritními akcionáři
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Příprava a organizace valných hromad
 • Právní služby pro bytová družstva
 • Likvidace obchodních společností
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Občanské a obchodní právo, smlouvy

 • Zpracování a revize všech druhů smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, výpůjčka, zápůjčka, přeprava a další)
 • Zastupování v soudních sporech
 • Právní vztahy k nemovitostem, věcná břemena, právo stavby
 • Dědické právo
 • Právní služby pro společenství vlastníků (SVJ)
 • Právní služby pro neziskové organizace
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Insolvenční právo, oddlužení

 • Zpracování insolvenčních návrhů (vč. návrhu na povolení oddlužení)
 • Přihlášky pohledávek a další podání v insolvenčním řízení
 • Zastupování v insolvenčním řízení vč. zastupování ve věřitelských orgánech
 • Incidenční spory – zastupování dlužníků, věřitelů i insolvenčních správců
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Fúze, akvizice, likvidace

 • Likvidace obchodních společností
 • Akvizice – zejména převody akcií a obchodních podílů
 • Fúze – komplexní zpracování všech druhů fúzí na klíč (zejména příprava projektu přeměny, uveřejňování v Obchodním věstníku a další)

Vymáhání pohledávek

 • Analýza případů, doporučení vhodné strategie, posouzení vymahatelnosti, lustrace dlužníků
 • Komunikace s dlužníky, mimosoudní vymáhání pohledávek, zpracování výzev k zaplacení
 • Zajištění dluhů, tvorba dohod o narovnání, postoupení pohledávek
 • Zpracování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu
 • Zastupování v soudním, rozhodčím a směnečném řízení
 • Exekuční řízení včetně vymáhání pohledávek v zahraničí (spolupracující advokát a exekutor na Slovensku)
 • Insolvenční řízení

Ochrana osobních údajů, GDPR

 • GDPR - komplexní aplikace nařízení EU v praxi
 • Vstupní analýza zpracování a ochrany osobních údajů
 • Tvorba a revize smluvní dokumentace vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • Právní poradenství a služby pro e-shopy
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
 • Zastupování při vyřizování podnětů a stížností
 • Konzultace pro soukromý i veřejný sektor
 • Školení na míru

Veřejné zakázky a koncese

 • Zastupování zadavatele ve všech fázích a všech typech zadávacího a koncesního řízení
 • Tvorba zadávací a smluvní dokumentace na klíč
 • Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění
 • Účast při otevírání obálek a při hodnocení nabídek uchazečů, vyřizování a sepis námitek
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
 • Právní a dotační poradenství veřejným, dotovaným i sektorovým zadavatelům
 • Asistence dodavatelům s tvorbou nabídek, kontrola nabídek z hlediska zákona
 • Právní rozbory a analýzy zákona o zadávání veřejných zakázek, školení

Trestní právo a přestupky

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v řízení
 • Zastupování v řízení o přestupcích a správních deliktech, řešení dopravních přestupků
 • Právní služby a poradenství pro obce
 • Účast v přestupkových komisích
 • Sepis opravných prostředků a ústavních stížností
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy, zastupování v adhezním řízení
 • Návrhy na podmíněné propuštění, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu

Rodinné právo

 • Předmanželské smlouvy
 • Úprava společného jmění
 • Rozvody manželství
 • Výživné manželé/děti
 • Zastupování před soudy
 • Právní poměry k dětem, úprava rodičovské zodpovědnosti
 • Osvojení, pěstounství, opatrovnické řízení, určení a popření otcovství
 • Zpracování smluv a dohod

Právo nemovitostí, developerské projekty

 • Komplexní právní služby v otázkách koupě, prodeje a darování nemovitostí
 • Zpracování kupních, darovacích smluv a nájemních smluv
 • Zřizování věcných břemen, zástavní smlouvy, předkupní právo, právo stavby
 • Právní služby pro SVJ i bytová družstva – zejména prohlášení vlastníka, valné hromady, vymáhání pohledávek a další
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Komplexní právní služby pro developerské projekty
 • Advokátní úschovy peněz i listin
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Právo duševního vlastnictví, ochranné známky

 • Příprava a revize smluvní dokumentace
 • Návrhy na registraci ochranné známky v rámci ČR i EU a dalších práv k duševnímu vlastnictví
 • Komplexní řešení ochrany obchodního tajemství a dalšího know-how
 • Zastupování v řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví
 • Zastupování v soudních sporech

Pracovní právo a zaměstnanost

 • Manažerské a pracovní smlouvy
 • Vnitřní předpisy, interní směrnice, metodiky, bezpečnostní předpisy, etický kodex a další
 • Otázky pracovních poměru, výpovědí, odstupného
 • Ochrana know-how a informací, konkurenční doložky
 • Odpovědnost za škodu, pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • Kolektivní smlouvy
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Komplexní právní služby v rámci zastoupení v řízení před soudy všech instancí vč. odvolacího řízení a v rozhodčím řízení
 • Tvorba procesní strategie
 • Zpracování žalob, vyjádření, důkazních návrhů, návrhů na předběžná opatření a dalších podání
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Uzavírání soudních smírů
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Správní právo a správní řízení

 • Zastupování ve správním řízení
 • Právní služby a poradenství pro obce
 • Vedení přestupkové agendy a přestupkové komise
 • Zpracování dokumentů a podání (návrh na zahájení řízení, stížnost, vyjádření, odvolání, rozklad a další)
 • Žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, kasační stížnosti
 • Ochrana proti nezákonným zásahům správních orgánů
 • Veřejná podpora
 • Právní poradenství, analýzy a rozbory

Dotační poradenství

 • Analýza projektového záměru a doporučení vhodných dotačních titulů
 • Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh
 • Tvorba veškeré právní dokumentace pro realizaci projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace
 • Konzultace, právní rozbory a poradenství

 Další služby 

 • Školení pro soukromý i veřejný sektor
 • Licence poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
 • Advokátní úschovy peněz a listin
 • Ověřování podpisů
 • Daňové poradenství
 • Dále spolupracujeme mj. s detektivní kanceláří, s notářem, s advokáty v zahraničí, s auditory a s Exekutorským úřadem v Rožňavě exekutora JUDr. Martina Petroviče 

Dojde-li ke vzniku sporu mezi klientem - spotřebitelem a advokátem, je klient oprávněn tento spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu, kterým je Česká advokátní komora.Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Zde jsou rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Mgr. Pscheidt +420 777 219 916, JUDr. Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt