fb in g+

Vážení klienti, 

s hlubokým zármutkem v srdci Vám touto oficiální cestou sdělujeme tu nesmírně smutnou skutečnost, že nás navždy opustil náš kolega a přítel, advokát Mgr. Jiří Pscheidt. 
Děkujeme Vám za slova útěchy a podpory, která nám zasíláte. Tým naší advokátní kanceláře bude fungovat dále a věříme, že i Vy se na nás budete s důvěrou obracet.

S hlubokým zármutkem kolektiv AKMP.

 

onas fotoPoskytujeme právní služby v celé České republice, zejména pak ve východních Čechách. Sídlo kanceláře je v centru Pardubic, kde nabízíme našim klientům kompletní zázemí včetně vlastního parkování. Pobočka advokátní kanceláře je v Praze. Po dohodě nabízíme též možnost přijet přímo k Vám. 

Tým advokátní kanceláře tvoří zkušení právníci, specialisté na danou problematiku. Kromě toho dlouhodobě spolupracujeme s notáři, exekutory, se soudními znalci, auditory i daňovými poradci.

Poskytujeme komplexní právní servis ve všech odvětvích práva. Největší část naší práce tvoří občanské, obchodní a trestní právo. Velký rozsah naší činnosti tvoří také zastupování klientů v soudních sporech či rozhodčích řízeních a vymáhání pohledávek. Našimi klienty jsou nejen obchodní společnosti, ale také společenství vlastníků (SVJ), bytová družstva, fyzické osoby a veřejný sektor.

 Nabízíme vysoce kvalifikované právní služby též v několika cizích jazycích.

Naší prioritou je poskytování kvalitních právních služeb, férové jednání a důvěra a spokojenost našich klientů. Nabízíme jak jednorázovou, tak dlouhodobou paušální spolupráci. Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že máte zájem o naše služby, nás prosím kontaktujte.

 

 

Poučení - ochrana osobních údajů 

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů: 

 • JUDr. Dušan Mičica, advokát, ev č. ČAK 14171
  IČO: 01455036
  Sídlo: Sladkovského 410, 53002 Pardubice

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  Tel: +420 777 678 601

Právní základ pro zpracování:

 • smlouva o poskytování právních služeb / plná moc k právnímu zastoupení
 • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy
 • splnění zákonných povinností

Účel zpracování: 

 • poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
 • plnění zákonných daňových povinností, povinností dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a dle dalších právních předpisů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail
 • popisné údaje: bankovní spojení
 • osobní údaje související s vedením soudních, daňových a správních řízení (včetně údajů nezbytných pro účely zajištění obhajoby v trestním řízení)
 • případně další údaje nutné pro řádné poskytování právních služeb a plnění právních povinností.

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta:

 • Právo na přístup k osobním údajům - klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právokdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů - dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Klient je oprávněn uplatnit svá práva výše uvedená osobně, písemně v sídle kanceláře, či elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Úplné znění Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES naleznete ZDE.

Novinky

 • Co přinesla zásadní novela zákona o ochranných známkách

  Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti dosud pravděpodobně nejzásadnější novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ta do této problematiky přináší celou řadu podstatných změn, a to jak pro vlastníky, tak pro přihlašovatele ochranných známek. V následujícím textu se zaměřujeme na některé z hlavních novinek.

  Číst dál...

 • Bezplatná právní pomoc v novém

  Od července letošního roku došlo k rozšíření poskytování tzv. bezplatné právní pomoci osobám s nízkými příjmy. Ty tak mohou využít pomoci advokáta nejen v trestním, ale také v civilních a ve správních řízeních (např. v řízení o přestupcích apod.) či v řízení před Ústavním soudem.

  Číst dál...

 • Kompenzace za zpožděný/zrušený let

  Víte, na jakou finanční kompenzaci máte nárok v případě zpožděného či zrušeného letu? V článku níže naleznete stručný přehled a základní informace, o co lze v takovém případě žádat.

  Číst dál...

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt